História karate na Slovensku

V bývalej Československej republike, konkrétne na Morave, sa v roku 1968 konalo spoločné sústredenie československých a rakúskych džudistov, na ktorom niektorí rakúsky džudisti previedli i ukážky karate, a to menej známeho japonského smeru Shudokan. Ukážky sa zapáčili aj účastníkom z Bratislavy. V septembri roku 1969 vznikol záujmový krúžok karate pri vysokoškolskom klube ČSM (Československej mádeže), ktorý viedol J. Hrabina. Jeden z rakúskych džudistov J. Ellinger, ktorý cvičil i karate, začal pravidelne Bratislavu navštevovať a príležitostne v tomto krúžku viedol tréningy. Krúžok mal 35 členov, medzi ktorých patrili: Šebej, Kopinič, Cisár, Divinec, Ondris a ďalší. V roku 1970 došlo k rozdeleniu krúžku na niekoľko ďalších. Najväčší bol na Vysokej škole ekonomickej, ktorý mal asi 120 členov a viedol ho František Šebej. Členmi boli Klementis, Aibek, Penthor, Kováč, Kindel, Grman a ďalší.

V ďalšej etape dochádza k nadviazaniu kontaktov s majstrom Takeji Ogawom z Japonska (v tom čase 3. danGoju-ryu), o čo sa zaslúžil už spomínaný J. Ellinger. Japonský majster v roku 1971 navštívil Bratislavu a zakladá na Slovensku karate štýl GOJU-RYU, ktorý patrí medzi štyri svetovo najrozšírenejšie štýly karate. Pri ďalšej návšteve už majster Ogawa na skúškach technickej vyspelosti udeľuje technické stupne tým najlepším cvičencom.

V roku 1972 predsedníctvo Slovenského zväzu džuda ustanovilo Komisiu karate v zložení: Šebej, Kopinič, Klementis, Ondris a Bernátek. Komisia v krátkom čase začala zakladať nové oddiely, ktoré vznikali hlavne v Bratislave (prvým slovenským bol oddiel karate pri TJ Slávia Ekonóm Bratislava). Komisia tiež vydala skúšobný poriadok, vymenovala skúšobných komisárov a vydala pravidlá športového zápasu. Na ustanovujúcej schôdzi konanej 2. marca 1972 komisia karate usporiadala prvé majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov v kata. V lete 1973 bolo v Bratislave prijaté na stretnutí predstaviteľov českej a slovenskej komisie karate Uznesenie o koordinácii ďalšieho rozvoja karate v Československu. Vzniká Československý zväz džuda a karate. V roku 1974 sa konali prvé majstrovstvá Slovenska v športovom zápase družstiev a začal sa prvý ročník Slovenskej národnej ligy karate. O rok neskôr sa konali prvé majstrovstvá Československa v kumite.

Karate v ďalšom období vo vtedajšom Československu postupne napreduje. Na Slovensku sa vyučuje naďalej štýl GOJU-RYU a v Čechách SHOTOKAN-RYU. Postupne vznikajú ďalšie kluby karate i s ďalšou vývojovou etapou klubov takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. V roku 1979 sa prvýkrát Československo zúčastnilo na Majstrovstvách Európy, a to so zvláštnym povolením EKU (Europan Karate Union).

V roku 1988 vzniká Zväz karate SÚV ČSZTV, ktorého predsedom sa stáva M. Čulen a tiež je Česko-slovensko prijaté za provizórneho člena EKU. V roku 1990 výrazné vnútropolitické zmeny zasahujú i oblasť karate, mení sa názov na Slovenský zväz karate a iných bojových umení (SZKaIBU) a niekoľko rokov trvajúce rozpory medzi funkcionármi viedli k vzniku ďalšej samostatnej organizácie Slovenskej federácie karate (SFK). Zhruba od tohto obdobia na Slovensko prenikajú i iné školy karate.

V rokoch 1992 až 1996 na Slovensku prebiehajú v karate ďalšie zmeny. Vedenie SZKaIBU sa zúčastnilo na kongrese WUKO (World United Karate Organization) v Granade (Španielsko). Tu predložili akreditáciu Ministerstva školstva a vedy SR. Vznik Slovak Goju-ryu Karate Do Goju-kai Assotiation (zástupca JFK Gojukai na Slovensku poverený šíriť čistotu štýlu goju-ryu). O rok neskôr sa stal SZKaIBU právoplatným členom EKUWUKO. SFK sa stala členom World Karate Association (WKA). V roku 1995 sa konali v Bratislave Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov, ktoré usporiadal SZKaIBU a jeho predseda M. Čulen sa stal členom vedenia EKU. Konferencia SZKaIBU schválila nové stanovy a navrhovanú zmenu názvu Slovenský zväz karate (SZK). V roku 2002 dochádza k ďalšiemu rozkolu slovenského karate v samotnom subjekte SZK, keď vzniká Slovenská federácia klubov karate (SFKK), ktorej predsedom sa stáva M. Čulen a Slovenský zväz karate (SZK) na čele s predsedom D. Liškom. Tento rozkol zasiahol i medzinárodnú scénu a vyvrcholil na medzinárodnom arbitrážnom športovom súde v Lausanne (Švajčiarsko, rok 2003). Predsedovi SZK D. Liškovi sa čiastočne podarilo zjednotiť rozhádané kluby a členov z týchto dvoch skupín. Väčšia časť klubov sa vrátila späť do SZK, ktorý je v súčasnosti organizáciou s najvyšším počtov členov karate na Slovensku. V roku 2007 sa v histórií karate Slovenska uskutočnila asi najvýznamnejšia udalosť – SZK usporiadal Majstrovstvá Európy seniorov, ktoré sa konali v Bratislave.

Dňa 19. júla 2008 bol SZK prijatý po splnení všetkých podmienok do Slovenského olympijského výboru (SOV) jeho valným zhromaždením.

Zdroj: História vzniku a vývoja karate na Slovensku, zdroj: Karate oddiel ŠKP Čadca

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013