Stanovy – Karate klub Kanianka

Článok I. – Základné ustanovenia

 1. 1.1

  Karate klub Kanianka (ďalej len „KK“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach a v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Zb. zákonov dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú dobrovoľnú záujmovú činnosť v športe karate.

 2. 1.2

  KK je otvorenou, samostatnou a nezávislou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

 3. 1.3

  Poslaním KK je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti športu karate, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.

 4. 1.4

  KK je organizáciou s právnou subjektivitou.

 5. 1.5

  Sídlom klubu je: Záhradná ul. 104/3, 972 17 Kanianka.

 6. 1.6

  KK spolupracuje a koordinuje svoju činnosť so Stredoslovenským a Slovenským zväzom karate, ktorých je členom.

Článok II. – Hlavné úlohy

 1. 2.1

  KK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre svoju činnosť v športe karate.

 2. 2.2

  KK zabezpečuje rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základnej odvetvovej zložky, ktorou je zložka karate a poskytuje odbornú, ekonomickú, poradenskú a servisnú službu.

 3. 2.3

  KK zabezpečuje činnosť odvetvovej zložky karate v oblasti právnej, ekonomickej a majetkovej.

 4. 2.4

  KK rozhoduje v plnom rozsahu o všetkých otázkach vnútornej činnosti.

Článok III. – Členstvo

 1. 3.1

  Členstvo v KK môže byť individuálne, kolektívne a čestné.

 2. 3.2

  Individuálne členstvo v KK je dobrovoľné. Individuálnym členom sa môže stať slovenský štátny občan i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území SR, bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vierovyznania, rasy a pohlavia, ak súhlasí so stanovami KK.

 3. 3.3

  Dokladom o členstve je členský preukaz KK. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku na bežný kalendárny rok.

 4. 3.4

  O výške ročného členského poplatku rozhoduje výkonný výbor. Návrh na zmenu výšky poplatku môže podať člen výkonného výboru KK. Výkonný výbor KK rozhoduje aj o výške ostatných príspevkov súvisiacich s činnosťou KK.

 5. 3.5

  Členstvo v KK zaniká:

  1. a)

   dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia,

  2. b)

   úmrtím fyzickej osoby,

  3. c)

   zánikom združenia,

  4. d)

   vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti (napríklad neplatí členské príspevky, úmyselne poškoduje majetok združenia a podobne), alebo z iných závažných príčin (napríklad výrazne neetické a nemorálne správanie sa voči iným členom združenia, ako aj voči iným osobám, ktoré nie sú členmi združenia, a pod.

 6. 3.6

  O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza na základe podnetu člena združenia alebo Výkonného výboru. O vylúčení člena sa rozhodne, ak ho schváli aspoň nadpolovičná väčšina členov prítomných na schôdzi. Člen, o ktorého vylúčení sa rozhoduje, má právo obhajovať svoje konanie na členskej schôdzi. Ak sa napriek pozvaniu na členskú schôdzu nedostaví bez závažných dôvodov (napríklad choroba), toto právo obhajoby stráca.

 7. 3.7

  Práva člena KK:

  • -

   zúčastňovať sa členských schôdzí,

  • -

   zúčastňovať sa rokovaní výboru KK, keď sa hodnotí jeho činnosť,

  • -

   navrhovať členov do orgánov KK, vyjadrovať sa k ich činnosti, podávať návrhy na ich zvolenie, respektíve na ich odvolanie, podávať podnety a pripomienky a žiadať na ne odpoveď do 30 dní,

  • -

   byť informovaný o všetkých činnostiach KK a zúčastňovať akcii usporiadaných KK,

  • -

   člen nad 18 rokov veku má právo voliť a byť volený do orgánov KK.

 8. 3.8

  Povinnosti člena:

  • -

   dodržiavať stanovy KK,

  • -

   platiť členské príspevky, ako aj ostatné príspevky súvisiace s činnosťou KK,

  • -

   podieľať sa na činnosti klubu a riadne si plniť pridelené úlohy.

 9. 3.9

  Čestné členstvo v KK môže Výkonný výbor udeliť jednotlivcovi, ako aj inštitúcii, za osobitné zásluhy o rozvoj KK.

 10. 3.10

  Disciplinárne opatrenia ukladajú orgány KK podľa príslušných platných predpisov.

Článok IV. – Orgány klubu

 1. 4.1

  Členská schôdza.

  1. 4.1.1

   Najvyšším orgánom KK je členská schôdza, ktorá sa koná minimálne raz za kalendárny rok.

  2. 4.1.2

   Mimoriadna členská schôdza sa musí zvolať, ak o to písomne požiada najmenej polovica všetkých členov KK alebo Výkonný výbor.

  3. 4.1.3

   Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor KK a je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov KK.

  4. 4.1.4

   Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

   • -

    rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach činnosti KK,

   • -

    voliť a odvolávať členov Výkonného výboru,

   • -

    schvaľovať, meniť, alebo rušiť stanovy KK,

   • -

    uznášať sa o vzniku, názve, symbole KK, respektíve o zániku,

   • -

    schvaľovať plán činnosti a rozpočet KK.

 2. 4.2

  Výkonný výbor.

  1. 4.2.1

   Je výkonným orgánom KK. Jeho členovia sú volení na obdobie 4 rokov.

  2. 4.2.2

   Výkonný výbor volí a odvoláva zo svojich členov predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára KK, na obdobie 4 rokov. Predseda organizuje a riadi činnosť KK medzi zasadnutiami Výkonného výboru.

  3. 4.2.3

   Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných viac ako polovica jeho členov a uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

  4. 4.2.4

   Výkonný výbor sa schádza podľa potreby minimálne raz za kalendárny rok.

  5. 4.2.5

   Predseda je oprávnený konať v mene KK vo všetkých veciach samostatne. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo generálny sekretár.

  6. 4.2.6

   Výkonný výbor zabezpečuje organizovanie členských schôdzí, plnenie ich uznesení, za ktoré jej zodpovedá.

 3. 4.3

  Revízna komisia.

  1. 4.3.1

   Je kontrolným orgánom KK. Jej členovia sú volení členskou schôdzou. Za výkon svojej činnosti zodpovedá členskej schôdzi. Výkon funkcie v Revíznej komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie štatutárneho orgánu združenia. Funkčné obdobie je 4 roky.

  2. 4.3.2

   Funkcia člena Revíznej komisie zaniká:

   1. a)

    odvolaním z funkcie,

   2. b)

    vzdaním sa funkcie písomne doručeným do sídla združenia,

   3. c)

    ukončením členstva v združení,

   4. d)

    vylúčením zo združenia.

  3. 4.3.3

   Revízna komisia:

   1. a)

    eviduje členské poplatky a vymáha nedoplatky,

   2. b)

    upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

   3. c)

    kontroluje dodržiavanie stanov združenia,

   4. d)

    kontroluje hospodárenie združenia,

   5. e)

    predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení združenia.

Článok V. – Majetok a hospodárenie

 1. 5.1

  KK má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie svojej činnosti a nakladá s ním v súlade so všeobecne platnými predpismi.

 2. 5.2

  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Hospodárenie KK sa riadi platnými právnymi a ekonomickými predpismi SR.

 3. 5.3

  Zdrojom majetku KK sú príjmy z členských príspevkov, zo sponzorskej činnosti, z reklamnej činnosti, z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb, zo vstupného na podujatiach organizovaných KK. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

 4. 5.4

  Občianske združenie má založený svoj vlastný účet, ktorý slúži len pre potreby hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia. Má tiež založený transparentný účet pre potreby prijímania štátnej dotácie zo strany SZK. Za ich spravovanie zodpovedajú štatutár a ním poverený člen výboru, ktorí jediní sú oprávnení vykonávať finančné transakcie na týchto účtoch.

Článok VI. – Zánik KK

 1. 6.1

  KK zaniká právoplatným alebo dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

 2. 6.2

  O spôsobe zániku rozhoduje Členská schôdza KK. Oznámenie o zániku KK musí byť doručené do 15 dní príslušnému ministerstvu.

 3. 6.3

  Pred zánikom KK sa uskutoční likvidácia majetku, pokiaľ ho nenadobudne iný právny nástupca. V prípade zániku bez právneho nástupcu menuje Členská schôdza likvidátora. Likvidácia majetku podlieha ustanoveniam Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

Článok VII. – Záverečné ustanovenia

 1. 7.1

  Tieto stanovy schválila členská schôdza KK dňa 22. februára 2013, schválené Ministerstvom vnútra dňa 21. marca 2013. Zmeny stanov schválila členská schôdza KK dňa 5. januára 2017 a nahrádzajú doterajšie stanovy dňom schválenia na MV SR.

Zmenené body stanov (platné od 13. apríla 2017)

 1. 1.1

  Zmena zákonnej normy, podľa ktorej sú stanovy vypracované.

 2. 4.3.1

  Funkčné obdobie revíznej komisie sa mení z 3 na 4 roky (aby sa zosúladilo s dĺžkou funkčného obdobia výkonného výboru).

 3. 5.4

  Pridaný nový bod k hospodáreniu s finančnými prostriedkami.

 4. 7.1

  Zmena záverečného ustanovenia.

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013