Zásady správania sa v dójó

Naše dójó Tréning v dójó
 1. Každý cvičenec sa pri vstupe do dójó ukloní.
 2. Keď pred začatím tréningu vstúpi do dójó tréner, resp. cvičenec s majstrovským stupňom (dan – čierny pás), prítomní cvičenci prerušia svoju činnosť a idú pozdraviť uklonením.
 3. Ak vstúpia viacerí nositelia majstrovského stupňa, cvičenci sa idú ukloniť postupne všetkým, ak je známy ich stupeň, mali by sa ísť ukláňať postupne od nositeľa najvyššieho danu po najnižší. Ak sa nevie stupeň ich majstrovského STV (dan), treba sa ísť ukloniť postupne od vekovo najstaršieho k najmladšiemu majstrovi.
 4. Cvičenci trénujú v dójó v kimone bielej farby, opásaní pásom, ktorý je príslušný jeho STV, cvičenci cvičia naboso, výnimočne v ľahkej športovej obuvi s bielou podrážkou.
 5. Kimono inej farby je dovolené nosiť len pozvaným externým trénerom, cvičencom klubu len po predchádzajúcom povolení hlavného trénera, podobne je dovolené cvičencom cvičiť v inom športovom úbore po predchádzajúcom povolení trénera, ale bez označenia pásom z jeho STV. Cvičenci v kimone inej farby ako bielej, ako aj v inom športovom úbore, stoja pri nástupe na konci radu, bez ohľadu na ich STV.
 6. Cvičenci dodržiavajú pokyny trénera a vykonávajú len tú činnosť, ktorú im tréner určil robiť. Cvičenci nesmú svojvoľne manipulovať s cvičebnými pomôckami a náradím bez povolenia a vyzvania trénera, a bez dohľadu trénera počas ich používania. Môžu ich používať len spôsobom, na ktorý sú určené a ktorý im bol povolený a prípadne predvedený trénerom.
 7. Cvičenci sa správajú v dójó navzájom dôstojne a slušne, pri cvičení dbajú, aby sebe alebo inému cvičencovi neublížili a nespôsobili zranenie.
 8. Cvičenci dodržiavajú poriadok v dójó. Upratovanie robí cvičenec, resp. cvičenci, ktorých určí tréner alebo podľa rozpisu, či dohody medzi cvičencami.
 9. Na začiatku a na konci mesiaca je tréner, resp. ním poverená osoba, povinný zapísať stav elektromeru a vodomeru.
 10. Tréner vedúci tréning je po skončení tréningu povinný uzamknúť priestory dójó a MŠ, v ktorých sa nachádza.
 11. Cvičenci sú zodpovední za poriadok v šatni.

Porušenie akéhokoľvek bodu týchto zásad, najmä opakované aj napriek upozorneniu trénera, bude viesť k disciplinárnym opatreniam voči porušovateľovi. V najzávažnejších prípadoch opakovaného a úmyselného porušovania môže byť porušovateľ vykázaný z tréningu!


V Kanianke, upravené a doplnené 2. septembra 2013
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2013